Scytale暗号は認識してなかった。 鍵長$3$。

>>> [ "ERTKSOOTCMCHYRAFYLIPL"[i::3] for i in range(3) ]
['EKOMYFI', 'RSTCRYP', 'TOCHALL']

ということでEKO{MYFIRSTCRYPTOCHALL}だそうな。 鍵のformat知らないと厳しい。