problem

整数$N, K$が与えられる。$N \le M$かつ$2$進数展開すると全て$1$な連続する$K$ bitがある、を満たす最小の整数$M$を答えよ。

solution

貪欲。$O((k + \log n)^2)$ぐらい。

とりあえず全てのbitを立てて(あるいは下位$k$ bitを立てて)、大きい側から貪欲に倒していけばよい。

implementation

#include <bits/stdc++.h>
#define repeat(i,n) for (int i = 0; (i) < (n); ++(i))
typedef long long ll;
using namespace std;
class ConsecutiveOnes { public: ll get(ll n, int k); };

ll ConsecutiveOnes::get(ll n, int k) {
  ll mask = 0; repeat (i,k) mask = (mask << 1) | 1;
  auto pred = [&](ll m) {
    for (ll s = mask; s > 0; s <<= 1) {
      if ((m & s) == s) {
        return true;
      }
    }
    return false;
  };
  ll m = n | mask;
  for (ll i = 1ll << 52; i; i >>= 1) {
    ll nm = m & (~ i);
    if (n <= nm and pred(nm)) {
      m = nm;
    }
  }
  return m;
}