C. Magic Five

問題

数字のみからなる文字列$a$ ($|a| \le 10^5$)と整数$k$($k \le 10^9$)が与えられる。$a$の$k$回の繰り返しで表現される文字列を$s$とする。$s$中の文字を任意に削除して$5$で割り切れる数字を表す文字列を作る。このような削除の方法は何通りあるか。先頭に0を残すことは許容されるが、空文字列を作るのは禁止である。

解法

削除後の文字列の末尾は05である。 このため、末尾に持ってくる文字の出現を決めれば、そのような削除の仕方は、その文字より手前にある文字の数$i$に対し$2^i$である。 これを、$s$が$a$の繰り返しで表現されるという性質を用いて高速に計算する。

$a$中の位置$i$に0あるいは5が出現したとき、$s$中の$i, i+|a|, i+2|a|, \dots, i+(k-1)|a|$にも同じ数字が出現する。それらを合わせると$2^i + 2^{i+|a|} + 2^{i+2|a|} + \dots + 2^{i+(k-1)|a|}$通りの削除の方法がある。これは$2^i \cdot ( 1 + 2^{|a|} + 2^{2|a|} + \dots + 2^{(k-1)|a|} ) = 2^i \cdot \frac{2^{k|a|} - 1}{2^{|a|} - 1}$と変形できる。 これを$a$中の0 5全てに関して足し合わせればよい。

実装

#include <iostream>
#include <vector>
#define repeat(i,n) for (int i = 0; (i) < (n); ++(i))
typedef long long ll;
constexpr ll mod = 1000000007;
using namespace std;
ll powi(ll a, ll b, ll p) {
  ll result = 1;
  ll e = a;
  for (int i = 0; (1ll << i) <= b; ++ i) {
    if ((1ll << i) & b) {
      result = result * e % p;
    }
    e = e * e % p;
  }
  return result;
}
ll inv(ll x, ll p) { // inv library, ver 2015.12.17
  x = (x % mod + mod) % mod;
  ll y = 1;
  for (int i = 0; (1 << i) <= p - 2; ++ i) {
    if ((p - 2) & (1 << i)) {
      y = y * x % p;
    }
    x = x * x % p;
  }
  return y;
}
int main() {
  string a; ll k; cin >> a >> k;
  ll l = a.size();
  ll e = powi(2, l, mod);
  ll t = (powi(e, k, mod) - 1) * inv(e - 1, mod) % mod;
  ll result = 0;
  repeat (i,a.length()) if (a[i] == '0' or a[i] == '5') {
    result += t * powi(2, i, mod) % mod;
    result %= mod;
  }
  cout << result << endl;
  return 0;
}