solution

逆からやる。$O(N \log N)$。

$a_i \dots a_q$による操作の後に$1$になるような($\le n$の)数の集合$S_i$を(逆から)更新していく。 初期状態の$S_{q+1} = \{ 1 \}$で、$a_q \le n$なら$S_q = \{ 1, a_q \}$のようになる。

$S_{i+1}$を元に$S_i$を作るわけだが、$S_i$を$a_i$で操作しても$S_{i+1}$に一致しない可能性がある。 以下のふたつであり、それぞれ注意して処理する必要がある。

 1. $x \in S_{i+1}$は$x a_i \in S_i$が$\frac{1}{a_i}$されて移って来たはずだが、$n \lt x a_i$なので存在しない。
 2. $x \in S_{i+1}$は$x \in S_i$がそのまま移って来たはずが、$a_i \mid x$なので$\frac{1}{a_i}$されてしまい存在しない。

implementation

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <unordered_set>
#define repeat(i,n) for (int i = 0; (i) < (n); ++(i))
typedef long long ll;
using namespace std;
int main() {
  ll n; int q; cin >> n >> q;
  vector<int> a(q); repeat (i,q) cin >> a[i];
  reverse(a.begin(), a.end());
  unordered_set<ll> cur, prv;
  cur.insert(1);
  for (int ai : a) {
    cur.swap(prv);
    cur.clear();
    for (ll b : prv) {
      if (b % ai != 0) cur.insert(b);
      ll c = b * ai;
      if (c <= n) cur.insert(c);
    }
  }
  cout << cur.size() << endl;
  return 0;
}