solution

ほとんどの点で式を立てて解くだけ。$O(N)$。

辺$e = (u, v)$について考える。$u$側の部分木の頂点数を$N_u$とし、$u$から$u$側の部分木の頂点への最短距離の和を$s_u^u$とする。同様に$N_v, s_v^v$をおく。このとき辺$e$の重み$w$について次の式が立つ:

 • $s_u = s_u^u + N_v w + s_v^v$
 • $s_v = s_v^v + N_u w + s_u^u$

$N_v \ne N_u$と仮定して適当に消去し$w = \frac{s_u - s_v}{N_v - N_u}$が求まる。 入力の仮定より割り切れる。 これで$N_v = N_u$な辺以外の全てについて解けた。

残るは木の中央にある(かもしれない)$N_v = N_u$な辺。 しかしこれ以外の辺について長さは求まっているので、それらを使えば一意に計算できる。

implementation

#include <cassert>
#include <cstdio>
#include <functional>
#include <map>
#include <tuple>
#include <vector>
#define repeat(i, n) for (int i = 0; (i) < int(n); ++(i))
using ll = long long;
using namespace std;

int main() {
  // input
  int n; scanf("%d", &n);
  vector<pair<int, int> > edges(n - 1);
  vector<vector<int> > g(n);
  repeat (i, n - 1) {
    int a, b; scanf("%d%d", &a, &b); -- a; -- b;
    edges[i] = { a, b };
    g[a].push_back(b);
    g[b].push_back(a);
  }
  vector<ll> s(n); repeat (i, n) scanf("%lld", &s[i]);
  // solve
  map<pair<int, int>, ll> result;
  vector<int> parent(n, -1);
  vector<int> size(n);
  vector<ll> score(n);
  int center_j = -1;
  function<void (int)> go = [&](int i) {
    size[i] = 1;
    for (int j : g[i]) if (j != parent[i]) {
      parent[j] = i;
      go(j);
      size[i] += size[j];
      score[i] += score[j];
      int size_j_c = n - size[j];
      if (size_j_c == size[j]) {
        center_j = j;
        continue;
      }
      assert ((s[j] - s[i]) % (size_j_c - size[j]) == 0);
      ll w = (s[j] - s[i]) / (size_j_c - size[j]);
      score[i] += w * size[j];
      result[make_pair(i, j)] = w;
      result[make_pair(j, i)] = w;
    }
  };
  go(0);
  if (center_j != -1) {
    assert ((s[0] - score[0]) % size[center_j] == 0);
    ll w = (s[0] - score[0]) / size[center_j];
    int center_i = parent[center_j];
    result[make_pair(center_i, center_j)] = w;
    result[make_pair(center_j, center_i)] = w;
  }
  // output
  for (auto edge : edges) {
    int a, b; tie(a, b) = edge;
    assert (result.count(make_pair(a, b)));
    printf("%lld\n", result[make_pair(a, b)]);
  }
  return 0;
}