solution

$A_i \lt B_i$なら$(A_i, B_i) \gets (0, B_i - A_i)$にしてよくて、差分の$B_i - A_i$を使って他の$A_j \ge B_j$な$A_j$を減らして$A_j \lt B_j$を作れる。減らす$A_j$の選択は雰囲気でいい感じにやる。$O(n \log n)$。

note

 • 雰囲気で通した 3
 • 想定解「$A_i \gt B_i$な$i$があるならとざん君は$A_i$を最後まで減らさないことでそれ以外をすべて$0$にできる」 それはそう どうして気付かなかったのか

implementation

#include <bits/stdc++.h>
#define REP(i, n) for (int i = 0; (i) < int(n); ++ (i))
#define ALL(x) begin(x), end(x)
using ll = long long;
using namespace std;

ll solve(int n, vector<int> a, vector<int> b) {
  if (a == b) return 0;
  ll answer = 0;
  ll acc = 0;
  vector<int> ge;
  REP (i, n) {
    if (a[i] < b[i]) {
      answer += b[i];
      acc += b[i] - a[i];
      a[i] = 0;
      b[i] = 0;
    } else {
      if (b[i] != 0) {
        ge.push_back(i);
      }
    }
  }
  sort(ALL(ge), [&](int i, int j) { return b[i] > b[j]; });
  for (int i : ge) {
    if (acc < a[i] - b[i] + 1) continue;
    ll delta = min<ll>(acc, a[i] - b[i] + 1);
    a[i] -= delta;
    acc -= delta - 1;
    answer += b[i];
  }
  return answer;
}

int main() {
  int n; scanf("%d", &n);
  vector<int> a(n), b(n);
  REP (i, n) {
    scanf("%d%d", &a[i], &b[i]);
  }
  ll answer = solve(n, a, b);
  printf("%lld\n", answer);
  return 0;
}