C - ぬりまーす

解法

$B \le 10$であるので、タイプ$2$の制約に関連する頂点の使用に関して総当たり。O(B^2 N) ぐらい。 たぶん$O(2^B N^2)$あれば抑えられる。

特に、タイプ$2$の制約をタイプ$1$の制約に還元すると楽。 タイプ$2$の制約は、両方塗るとすれば塗る順の制約になり、片方を絶対に塗らないとすれば無視できる。前者はタイプ$1$の制約である。 $u$側に指定されている頂点を集めてきて重複除去し、それの部分集合の全てに関して、その要素を使わないとした場合を全て試す。

ここで、$v$側から禁止集合を作るとWAる。両方使う場合は$u \to v$の順に塗る制約となり、この制約が存在する状況は、両方を塗らない、$u$のみ塗るにも対応する。 残る状況は$v$のみを塗るであるので、禁止するべきは$u$側である。

実装

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <queue>
#define repeat(i,n) for (int i = 0; (i) < (n); ++(i))
template <class T> bool setmax(T & l, T const & r) { if (not (l < r)) return false; l = r; return true; }
using namespace std;
int solve_a(vector<vector<int> > const & a, vector<bool> const & forbidden) {
  int n = a.size();
  vector<vector<int> > a_inv(n); repeat (i,n) for (int j : a[i]) a_inv[j].push_back(i);
  vector<int> indeg(n);
  queue<int> q; repeat (i,n) if (not forbidden[i] and a[i].empty()) q.push(i);
  int cnt = 0;
  while (not q.empty()) {
    int i = q.front(); q.pop();
    ++ cnt;
    for (int j : a_inv[i]) if (not forbidden[j]) {
      ++ indeg[j];
      if (indeg[j] == a[j].size()) {
        q.push(j);
      }
    }
  }
  return cnt;
}
int main() {
  int n, al; cin >> n >> al;
  vector<vector<int> > a(n); // x to y
  repeat (i,al) {
    int x, y; cin >> x >> y; -- x; -- y;
    a[x].push_back(y);
  }
  int bl; cin >> bl;
  vector<vector<int> > b(n); // u to v
  vector<int> u(bl);
  repeat (i,bl) {
    int v; cin >> u[i] >> v; -- u[i]; -- v;
    b[u[i]].push_back(v);
  }
  sort(u.begin(), u.end());
  u.erase(unique(u.begin(), u.end()), u.end());
  int ul = u.size();
  int ans = 0;
  repeat (s,1<<ul) {
    // remove restriction b
    vector<vector<int> > c = a;
    vector<bool> forbidden(n);
    repeat (i,ul) {
      if (s&(1<<i)) {
        for (int v : b[u[i]]) {
          c[v].push_back(u[i]);
        }
      } else {
        forbidden[u[i]] = true;
      }
    }
    setmax(ans, solve_a(c, forbidden));
  }
  cout << ans << endl;
  return 0;
}