solution

操作を帰着/分割し(典型)上手くやる。$O(N)$。

実質的に操作C「$a_i$に$1$を足す」が可能なため、$a_i \lt b_i$の場合は自明にこれを解消できる。 一方$b_i \lt a_i$の場合が困難である。 そこで操作を操作A「$a_i$に$2$を足す」と操作B「$b_i$に$1$を足す」に分解し、さきに操作Bだけ終わらせてしまい、その回数以上の操作Aを行えるかどうか判定すればよい。残りは操作Cとして処理できるため。

implementation

#include <bits/stdc++.h>
#define REP(i, n) for (int i = 0; (i) < int(n); ++ (i))
using ll = long long;
using namespace std;

int main() {
  // input
  int n; cin >> n;
  vector<ll> a(n);
  REP (i, n) cin >> a[i];
  vector<ll> b(n);
  REP (i, n) cin >> b[i];

  // solve
  ll cnt = 0;
  REP (i, n) {
    if (a[i] > b[i]) {
      ll k = a[i] - b[i];
      b[i] += k;
      cnt += k;
    }
  }
  REP (i, n) {
    if (a[i] < b[i]) {
      ll k = (b[i] - a[i]) / 2;
      a[i] += 2 * k;
      cnt -= k;
      if (a[i] < b[i]) {
        a[i] += 2;
        b[i] += 1;
      }
    }
  }
  bool answer = (cnt <= 0);

  // output
  cout << (answer ? "Yes" : "No") << endl;
  return 0;
}